Statut festivalu

Statut festivalu je základním dokumentem, který stanovuje poslání festivalu a pravidla soutěže. Definuje soutěžní kategorie a určuje ceny, které jsou připraveny pro úspěšné tvůrce. 

Článek 1 | Hlavní pořadatel

Dům kultury Ostrov, příspěvková organizace
Mírové náměstí 733, 363 01 Ostrov
www.dk-ostrov.cz 

Článek 2 | Název a termín festivalu

50. Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana v Ostrově
7. – 12. října 2018

Článek 3 | Program festivalu

Soutěžní část
A. Uvedení českých a slovenských filmů, které vznikly v posledních dvou letech
B. Uvedení českých a slovenských televizních filmů, které vznikly v posledních dvou letech
C. Uvedení české dětské videotvorby, která vznikla v posledních pěti letech
D. Uvedení české studentské tvorby, které vznikly v posledních pěti letech
E. Ocenění 5 nejzajímavějších treatmentů/synopsí na film pro děti a mládež

Nesoutěžní část
F. Tematická přehlídka filmů: téma „NAROZENINY“
G. Přehlídka evropské tvorby pro děti a mládež
Animované filmy pro nejmenší diváky
Animované a hrané filmy pro děti a mládež
Hrané filmy pro děti a mládež

Doprovodné akce
H. Nesoutěžní projekce v partnerských městech
I. Projekce filmů Oty Hofmana
J. Děti a média
K. Besedy a setkání s herci a filmovými tvůrci
L. Tematicky zaměřené výstavy a besedy
M. Workshopy, zábavné akce a jiné pořady pro děti
N. Odborné semináře pro pedagogy a studenty základních a středních škol

Článek 4 | Podmínky účasti v soutěži

 • Do soutěže mohou být přihlášeny filmy a televizní pořady, které byly dokončeny nejpozději 30. září 2016 a nebyly dosud uvedeny na festivalu Oty Hofmana v Ostrově. Soutěžit mohou i filmy, které jsou součástí seriálů, avšak tvoří celek, jenž je možné samostatně posoudit.
 • Snímky přihlášené do televizní soutěže budou předány nebo zaslány výběrové komisi na DVD nejpozději do 30. 6. 2018.
 • O účasti v soutěži rozhodne výběrová komise jmenovaná ředitelem na návrh festivalového štábu nejdéle do 15. 7. 2018.
 • O účasti v soutěži na festivalu bude pořadatel písemně informovat přihlašovatele nejpozději do 31. 7. 2018.
 • Vybrané soutěžní snímky televizní tvorby budou zaslány na nosiči nejpozději do 1. 9. 2018.
  Podmínkou účasti všech snímků na festivalu je vyplnění přihlášky na www.festivalostrov.cz, zasláním fotografie z filmu a popisky k filmu.
 • Do soutěže mohou být přihlášeny snímky studentské filmy, které byly dokončeny nejpozději 30. září 2015 a nebyly dosud uvedeny na festivalu Oty Hofmana v Ostrově. Snímky budou zaslány výběrové komisi na DVD nebo flash nejpozději do 30. 6. 2018. Komise si vyhrazuje právo vybrat nejlepší snímky a ty zařadit do soutěže.
 • Do soutěže mohou být zaslány treatmenty/synopse na film pro děti a mládež, které musí splňovat vyhlášené podmínky a musí být zaslány nejpozději do 31. srpna 2018. Porota pak vybere pět nejzajímavějších synopsí, které dostanou „Festivalovou pečeť s doporučením“.

Technické podmínky účasti v soutěži:

 • Pro filmovou tvorbu formát DCP, DVD, Blu Ray
 • Pro televizní tvorbu formát HD Cam.
 • Pro studentské filmy nosič DVD, Blu Ray nebo flash.
 • Podmínkou zařazení do soutěže Treatment/synopse na film pro děti a mládež je zaslání příspěvku elektronickou cestou.

Článek 5 | Účastníci festivalu

Filmové delegace
Účastníky festivalu jsou děti a mládež škol z České republiky, kulturní a pedagogičtí pracovníci, členové dětských filmových klubů.

Festivaloví hosté
Hosty festivalu jsou filmoví, televizní a literární tvůrci, aktivní příznivci filmů pro děti a dětské literatury a ostatní aktivisté v mediální činnosti dětí. Ke každému filmu a k vybraným televizním
pořadům zve štáb festivalu filmovou delegaci (režisér, scenárista, herci…).

Pořadatel hradí ubytování. Pokud pořadatel hradí dopravu účastníkům festivalu, pak je tato doprava hrazena přímo pořadatelem a dle jeho výběru dopravce. Pořadatel nehradí účastníkům festivalu jiné předem písemně neodsouhlasené náklady na dopravu.

Článek 6 | Poroty

Dětská porota pro hraný film v obou věkových kategoriích – je složena z dětí ze základních a středních škol Karlovarského kraje.

Dospělá porota pro hraný film v obou kategoriích – je složena z filmových a televizních profesionálů a odborníků z oblasti psychologie a pedagogiky.

Dospělá porota pro studentskou videotvorbu – je složena z filmových a televizních profesionálů a odborníků z oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže.

Dospělá porota pro treatment/synopsi – je složena z filmových a televizních profesionálů a odborníků

Diváci v sále – bezprostřední hlasování po každém soutěžním filmu vhozením vstupenky do bedýnky označené 1, 2 nebo 3 (známkování jako ve škole)

Článek 7 | Udělované ceny

OSTROVSKÝ DUDEK /hlavní cena festivalu/ v kategorii do 12 let
uděluje porota dětí a mladých

OSTROVSKÝ DUDEK /hlavní cena festivalu/ v kategorii od 13 do 18 let
uděluje porota dětí a mladých

OSTROVSKÝ DUDEK cena za nejlepší dívčí a chlapecký herecký výkon v kategoriích filmu a televizní tvorby – uděluje porota dětí a mladých

CENA DĚTSKÉHO DIVÁKA za nejlepší audiovizuální dílo na základě hlasování diváků

OSTROVSKÝ DUDEK za nejlepší dílo nebo dílčí přínos v kategorii do 12 let
uděluje dospělá porota

OSTROVSKÝ DUDEK za nejlepší dílo nebo dílčí přínos v kategorii od 13 do 18 let
uděluje dospělá porota.

CENA za nejlepší studentskou tvorbu – uděluje dospělá porota

„FESTIVALOVÁ PEČEŤ S DOPORUČENÍM“ treatmentu/synopsi na film pro děti a mládež – uděluje dospělá porota

ZVLÁŠTNÍ CENA DOSPĚLÉ POROTY audiovizuálnímu dílu s nejvýraznějším morálním akcentem – uděluje dospělá porota.

Dospělá porota má možnost udělit čestná uznání.
Porota může podle svého zvážení ceny neudělit

Článek 8 | Závěrečná ustanovení

 • Pořadatel se zavazuje uvádět soutěžní filmy výhradně nekomerčním způsobem pouze v rámci festivalu a jeho partnerských měst.
 • Podáním přihlášky do soutěže dává přihlašovatel souhlas, aby pořadatel v rámci propagace zdarma poskytl přiměřenou ukázku z přihlášených filmů jakékoliv televizní stanici v ČR, interní festivalové televizi nebo je prezentovat na internetu. Přihlašovatel dává svým podpisem také souhlas s uvedením přihlášených filmů v partnerských a satelitních městech.
 • Pořadatel není oprávněn pořizovat z přihlášených filmů kopie. Pořadatel se zavazuje, že filmové kopie vrátí podle dispozic nebo podle pokynů distributora a ostatní nosiče podle pokynů přihlašovatele.
 • Podáním a podpisem přihlášky dává přihlašovatel souhlas s tímto statutem a zavazuje se plnit všechna jeho ustanovení. V nejasných situacích nebo statutem nepředvídaných případech rozhoduje vedení festivalu.
 • Přihlašovatel se zavazuje dodat pořadateli dostatečné množství propagačních materiálů na propagaci snímku v rámci festivalu.

V Ostrově dne 27. 4. 2018

Ing. Miroslav Očenášek
ředitel Domu kultury