přeskočit k navigaci »

S T A T U T F E S T I V A L U

Článek 1

Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana v Ostrově je organizován:
Dům kultury Ostrov, příspěvková organizace
Mírové náměstí 733
363 01 Ostrov

Článek 2

49. ročník
49. Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana v Ostrově ve dnech 8. - 12. října 2017

Článek 3

Program festivalu
Soutěžní část:
A. Uvedení českých a slovenských filmů, které vznikly v posledních dvou letech
B. Uvedení českých a slovenských televizních filmů, které vznikly v posledních dvou letech
C. Uvedení české dětské videotvorby, která vznikla v posledních pěti letech
D. Uvedení české studentské tvorby (Zlín, Písek), které vznikly v posledních pěti letech
E. Uvedení dětské televizní reportáže, která vznikla v roce 2017

Nesoutěžní část:
F. Tematická přehlídka filmů: téma „ROBOTI“
G. Přehlídka evropské tvorby pro děti a mládež
1. Animované filmy pro nejmenší diváky
2. Animované a hrané filmy pro děti a mládež
3. Hrané filmy pro děti a mládež

Doprovodné akce:
H. Nesoutěžní projekce v partnerských městech
I. Projekce filmů Oty Hofmana
J. Děti a média
K. Besedy a setkání s herci a filmovými tvůrci
L. Tematicky zaměřené výstavy a besedy
M. Workshopy, zábavné akce a jiné pořady pro děti
N. Odborné semináře pro pedagogy a studenty základních a středních škol

Článek 4

Podmínky účasti v soutěži
*Do soutěže mohou být přihlášeny filmy a televizní pořady, které byly dokončeny nejpozději 30. září 2015 a nebyly dosud uvedeny na festivalu Oty Hofmana v Ostrově. Soutěžit mohou i filmy, které jsou součástí seriálů, avšak tvoří celek, jenž je možné samostatně posoudit.
Snímky přihlášené do televizní soutěže budou předány nebo zaslány výběrové komisi na DVD nejpozději do 30. 6. 2017.
O účasti v soutěži rozhodne výběrová komise jmenovaná ředitelem na návrh festivalového štábu nejdéle do 15. 7. 2017.
O účasti v soutěži na festivalu bude pořadatel písemně informovat přihlašovatele nejpozději do 31. 7. 2017.
Vybrané soutěžní snímky televizní tvorby budou zaslány na nosiči nejpozději do 1. 9. 2017.
Podmínkou účasti všech snímků na festivalu je vyplnění přihlášky na www.festivalostrov.cz, zasláním fotografie z filmu a popisky k filmu.
*Do soutěže mohou být přihlášeny snímky dětské videotvorby a studentské filmy, které byly dokončeny nejpozději 30. září 2013 a nebyly dosud uvedeny na festivalu Oty Hofmana v Ostrově. Snímky budou zaslány výběrové komisi na DVD nebo flash nejpozději do 30. 6. 2017. Komise si vyhrazuje právo vybrat nejlepší snímky a ty zařadit do soutěže.
*Do soutěže mohou být přihlášeny dětské (dětmi vytvořené) televizní reportáže, které vytvořily televizní štáby při školách a volnočasových vzdělávacích organizacích, děti ve věku 15 let, účast v soutěži je podmíněna doporučením vedení školy či volnočasového zařízení (akce není určena neorganizovaným jednotlivcům). Téma reportáže či zpravodajského příspěvku je libovolné, rozsah nesmí překročit stopáž 2 minut. Příspěvek je nutné zaslat do 15. září 2017. Porota vybere 10 příspěvků, které budou promítnuty v rámci festivalu.

Podmínkou účasti v soutěži filmové tvorby je formát DCP, DVD, Blu Ray.
Podmínkou účasti v soutěži televizní tvorby je formát HD Cam.
Podmínkou účasti v soutěži dětské videotvorby a studentských filmů je nosič DVD, Blu Ray nebo flash.
Podmínky účasti v soutěži dětské televizní reportáže je zaslání příspěvku v dobré technické kvalitě ve formátu AVI či MP4

Článek 5

Účastníci a hosté festivalu – filmové delegace
Účastníky festivalu jsou děti a mládež škol z České republiky, kulturní a pedagogičtí pracovníci, členové dětských filmových klubů.
Hosty festivalu jsou filmoví, televizní a literární tvůrci, aktivní příznivci filmů pro děti a dětské literatury a ostatní aktivisté v mediální činnosti dětí. Ke každému filmu a k vybraným televizním
pořadům zve štáb festivalu filmovou delegaci (režisér, scenárista, herci...). Pořadatel hradí ubytování. Pokud pořadatel hradí dopravu účastníkům festivalu, pak je tato doprava hrazena přímo pořadatelem a dle jeho výběru dopravce. Pořadatel nehradí účastníkům festivalu jiné předem písemně neodsouhlasené náklady na dopravu.

Článek 6

Poroty
Dětská porota pro hraný film v obou věkových kategoriích - je složena z dětí ze základních a středních škol Karlovarského kraje.
Dospělá porota pro hraný film v obou kategoriích - je složena z filmových a televizních profesionálů a odborníků z oblasti psychologie a pedagogiky.
Dospělá porota pro dětskou a studentskou videotvorbu – je složena z filmových a televizních profesionálů a odborníků z oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže.
Dospělá porota pro dětskou televizní reportáž – je složena z tvůrců Zpráviček ČT:D, odborníků FSV UK, organizačního štábu FOH, novinářů nebo učitelů.
Diváci v sále – bezprostřední hlasování po každém soutěžním filmu vhozením vstupenky do bedýnky označené 1, 2 nebo 3 (známkování jako ve škole)

Článek 7

Udělované ceny
KŘIŠŤÁLOVÝ ŠATON /hlavní cena festivalu/ v kategorii do 12 let - uděluje porota dětí a mladých
KŘIŠŤÁLOVÝ ŠATON /hlavní cena festivalu/ v kategorii od 13 do 18 let - uděluje porota dětí a mladých
ZLATÝ DUDEK cena za nejlepší dívčí a chlapecký herecký výkon v kategoriích filmu a televizní tvorby – uděluje porota dětí a mladých
CENA DĚTSKÉHO DIVÁKA za nejlepší audiovizuální dílo - na základě hlasování diváků
CENA OTY HOFMANA za nejlepší dílo nebo dílčí přínos v kategorii do 12 let - uděluje dospělá porota.
CENA OTY HOFMANA za nejlepší dílo nebo dílčí přínos v kategorii od 13 do 18 let - uděluje dospělá porota.
CENA OTY HOFMANA za nejlepší dětskou videotvorbu – uděluje dospělá porota
CENA OTY HOFMANA za nejlepší studentskou tvorbu – uděluje dospělá porota
CENA ZPRÁVIČEK ČT :D za nejlepší dětskou televizní reportáž – uděluje dospělá porota
ZVLÁŠTNÍ CENA DOSPĚLÉ POROTY audiovizuálnímu dílu s nejvýraznějším morálním akcentem – uděluje dospělá porota.
Dospělá porota má možnost udělit čestná uznání.
Porota může podle svého zvážení ceny neudělit

Článek 8

Závěrečná ustanovení
Pořadatel se zavazuje uvádět soutěžní filmy výhradně nekomerčním způsobem pouze v rámci festivalu a jeho partnerských měst.
Podáním přihlášky do soutěže dává přihlašovatel souhlas, aby pořadatel v rámci propagace zdarma poskytl přiměřenou ukázku z přihlášených filmů jakékoliv televizní stanici v ČR, interní festivalové televizi nebo je prezentovat na internetu. Přihlašovatel dává svým podpisem také souhlas s uvedením přihlášených filmů v partnerských a satelitních městech.
Pořadatel není oprávněn pořizovat z přihlášených filmů kopie. Pořadatel se zavazuje, že filmové kopie vrátí podle dispozic nebo podle pokynů distributora a ostatní nosiče podle pokynů přihlašovatele.
Podáním a podpisem přihlášky dává přihlašovatel souhlas s tímto statutem a zavazuje se plnit všechna jeho ustanovení. V nejasných situacích nebo statutem nepředvídaných případech rozhoduje vedení festivalu.
Přihlašovatel se zavazuje dodat pořadateli dostatečné množství propagačních materiálů na propagaci snímku v rámci festivalu.


V Ostrově dne 27. 1. 2017


Ing. Jan Filip
ředitel Domu kultury