přeskočit k navigaci »

S T A T U T F E S T I V A L U

 

Článek 1

Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana v Ostrově je organizován:
Dům kultury Ostrov, příspěvková organizace
Mírové náměstí 733
363 01 Ostrov

Článek 2

50. ročník
50. Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana v Ostrově ve dnech 7. - 12. října 2018

Článek 3

Program festivalu
Soutěžní část:
A. Uvedení českých a slovenských filmů, které vznikly v posledních dvou letech
B. Uvedení českých a slovenských televizních filmů, které vznikly v posledních dvou letech
C. Uvedení české dětské videotvorby, která vznikla v posledních pěti letech
D. Uvedení české studentské tvorby, které vznikly v posledních pěti letech
E. Ocenění 5 nejzajímavějších treatmentů/synopsí na film pro děti a mládež

Nesoutěžní část:
F. Tematická přehlídka filmů: téma „NAROZENINY“
G. Přehlídka evropské tvorby pro děti a mládež
1. Animované filmy pro nejmenší diváky
2. Animované a hrané filmy pro děti a mládež
3. Hrané filmy pro děti a mládež


Doprovodné akce:
H. Nesoutěžní projekce v partnerských městech
I. Projekce filmů Oty Hofmana
J. Děti a média
K. Besedy a setkání s herci a filmovými tvůrci
L. Tematicky zaměřené výstavy a besedy
M. Workshopy, zábavné akce a jiné pořady pro děti
N. Odborné semináře pro pedagogy a studenty základních a středních škol

Článek 4

Podmínky účasti v soutěži
*Do soutěže mohou být přihlášeny filmy a televizní pořady, které byly dokončeny nejpozději 30. září 2016 a nebyly dosud uvedeny na festivalu Oty Hofmana v Ostrově. Soutěžit mohou i filmy, které jsou součástí seriálů, avšak tvoří celek, jenž je možné samostatně posoudit.
Snímky přihlášené do televizní soutěže budou předány nebo zaslány výběrové komisi na DVD nejpozději do 30. 6. 2018.
O účasti v soutěži rozhodne výběrová komise jmenovaná ředitelem na návrh festivalového štábu nejdéle do 15. 7. 2018.
O účasti v soutěži na festivalu bude pořadatel písemně informovat přihlašovatele nejpozději do 31. 7. 2018.
Vybrané soutěžní snímky televizní tvorby budou zaslány na nosiči nejpozději do 1. 9. 2018.
Podmínkou účasti všech snímků na festivalu je vyplnění přihlášky na www.festivalostrov.cz, zasláním fotografie z filmu a popisky k filmu.
*Do soutěže mohou být přihlášeny snímky studentské filmy, které byly dokončeny nejpozději 30. září 2015 a nebyly dosud uvedeny na festivalu Oty Hofmana v Ostrově. Snímky budou zaslány výběrové komisi na DVD nebo flash nejpozději do 30. 6. 2018. Komise si vyhrazuje právo vybrat nejlepší snímky a ty zařadit do soutěže.
* Do soutěže mohou být zaslány treatmenty/synopse na film pro děti a mládež, které musí splňovat vyhlášené podmínky a musí být zaslány nejpozději do 31. srpna 2018. Porota pak vybere pět nejzajímavějších synopsí, které dostanou „Festivalovou pečeť s doporučením“.

Podmínkou účasti v soutěži filmové tvorby je formát DCP, DVD, Blu Ray.
Podmínkou účasti v soutěži televizní tvorby je formát HD Cam.
Podmínkou účasti v soutěži studentských filmů je nosič DVD, Blu Ray nebo flash.
Podmínkou zařazení do soutěže Treatment/synopse na film pro děti a mládež je zaslání příspěvku elektronickou cestou.

Článek 5

Účastníci a hosté festivalu – filmové delegace
Účastníky festivalu jsou děti a mládež škol z České republiky, kulturní a pedagogičtí pracovníci, členové dětských filmových klubů.
Hosty festivalu jsou filmoví, televizní a literární tvůrci, aktivní příznivci filmů pro děti a dětské literatury a ostatní aktivisté v mediální činnosti dětí. Ke každému filmu a k vybraným televizním
pořadům zve štáb festivalu filmovou delegaci (režisér, scenárista, herci...). Pořadatel hradí ubytování. Pokud pořadatel hradí dopravu účastníkům festivalu, pak je tato doprava hrazena přímo pořadatelem a dle jeho výběru dopravce. Pořadatel nehradí účastníkům festivalu jiné předem písemně neodsouhlasené náklady na dopravu.

Článek 6

Poroty
Dětská porota pro hraný film v obou věkových kategoriích - je složena z dětí ze základních a středních škol Karlovarského kraje.
Dospělá porota pro hraný film v obou kategoriích - je složena z filmových a televizních profesionálů a odborníků z oblasti psychologie a pedagogiky.
Dospělá porota pro studentskou videotvorbu – je složena z filmových a televizních profesionálů a odborníků z oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže.
Dospělá porota pro treatment/synopsi – je složena z filmových a televizních profesionálů a odborníků
Diváci v sále – bezprostřední hlasování po každém soutěžním filmu vhozením vstupenky do bedýnky označené 1, 2 nebo 3 (známkování jako ve škole)

Článek 7

Udělované ceny
OSTROVSKÝ DUDEK /hlavní cena festivalu/ v kategorii do 12 let - uděluje porota dětí a mladých
OSTROVSKÝ DUDEK /hlavní cena festivalu/ v kategorii od 13 do 18 let - uděluje porota dětí a mladých
OSTROVSKÝ DUDEK cena za nejlepší dívčí a chlapecký herecký výkon v kategoriích filmu a televizní tvorby – uděluje porota dětí a mladých
CENA DĚTSKÉHO DIVÁKA za nejlepší audiovizuální dílo - na základě hlasování diváků
OSTROVSKÝ DUDEK za nejlepší dílo nebo dílčí přínos v kategorii do 12 let - uděluje dospělá porota.
OSTROVSKÝ DUDEK za nejlepší dílo nebo dílčí přínos v kategorii od 13 do 18 let - uděluje dospělá porota.
CENA za nejlepší studentskou tvorbu – uděluje dospělá porota
„FESTIVALOVÁ PEČEŤ S DOPORUČENÍM“ treatmentu/synopsi na film pro děti a mládež – uděluje dospělá porota
ZVLÁŠTNÍ CENA DOSPĚLÉ POROTY audiovizuálnímu dílu s nejvýraznějším morálním akcentem – uděluje dospělá porota.
Dospělá porota má možnost udělit čestná uznání.
Porota může podle svého zvážení ceny neudělit

Článek 8

Závěrečná ustanovení
Pořadatel se zavazuje uvádět soutěžní filmy výhradně nekomerčním způsobem pouze v rámci festivalu a jeho partnerských měst.
Podáním přihlášky do soutěže dává přihlašovatel souhlas, aby pořadatel v rámci propagace zdarma poskytl přiměřenou ukázku z přihlášených filmů jakékoliv televizní stanici v ČR, interní festivalové televizi nebo je prezentovat na internetu. Přihlašovatel dává svým podpisem také souhlas s uvedením přihlášených filmů v partnerských a satelitních městech.
Pořadatel není oprávněn pořizovat z přihlášených filmů kopie. Pořadatel se zavazuje, že filmové kopie vrátí podle dispozic nebo podle pokynů distributora a ostatní nosiče podle pokynů přihlašovatele.
Podáním a podpisem přihlášky dává přihlašovatel souhlas s tímto statutem a zavazuje se plnit všechna jeho ustanovení. V nejasných situacích nebo statutem nepředvídaných případech rozhoduje vedení festivalu.
Přihlašovatel se zavazuje dodat pořadateli dostatečné množství propagačních materiálů na propagaci snímku v rámci festivalu.

V Ostrově dne 27. 4. 2018

Ing. Miroslav Očenášek
ředitel Domu kultury