přeskočit k navigaci »

1.

CENA ZPRÁVIČEK ČT:D
NA FESTIVALU OTY HOFMANA

Cíl projektu:

ohodnotit práci školních televizních štábů a mladých reportérů, podpořit rozvoj mediálního vzdělávání ve školách, přispět k šíření znalostí o vzniku televizního zpravodajství mezi dětmi, prohloubit vztahy mezi školami a ČT:D, rozšířit zaměření festivalu Oty Hofmana

Partneři:

Festival Oty Hofmana (FOH) – Pravidelná soutěžní přehlídka dětské filmové a televizní torby, která se koná od roku 1969 v Ostrově. V posledních letech se stále zřetelněji zaměřuje nejen na tvorbu určenou pro děti, ale též na tvorbu dětskou. V rámci festivalu působí dětské televizní štáby, součástí festivalu jsou akce zaměřené na podporu mediální vzdělávání. www.festivalostrov.cz
FSV UK – Fakulta sociálních věd se dlouhodobě věnuje odborné přípravě novinářů a rozvoji mediálních studií. Fakulta stála u zrodu koncepce mediální výchovy v ČR, dlouhodobě zkoumá postupy zavádění mediálního vzdělávání do školského systému a projevy mediální výchovy, pomáhá metodické přípravě učitelů a podporuje rozvoj mediální gramotnosti populace. www.fsv.cuni.cz, www.medialnigramotnost.cz
ČT:D – Dětská stanice České televize určená dětem od 4 do 12 let. Program stanice je multižánrový a pro děti bezpečný. Stanice vysílá denně od 6 hodin do 20 hodin. Déčko je nejsledovanější dětskou televizí v Česku a veřejnoprávní dětskou televizí v Evropě. Od počátku svého vysílání v roce 2013 se zaměřuje na podporu mediální výchovy svých diváků i jejich rodičů. www.decko.cz

Popis soutěžní kategorie

V rámci Festivalu Oty Hofmana bude zřízena zvláštní soutěžní kategorie zaměřená na dětské (dětmi vytvořené) televizní reportáže. Zájemci o účast mohou zasílat své reportáže, odborná porota z nich vybere nejlepší a vítěz získá ocenění.

 

2.

Přihláška do soutěže
CENA ZPRÁVIČEK ČT:D
49. Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana


1. název autorského kolektivu

2. jméno a příjmení vedoucího autorského kolektivu (dětského štábu)

3. adresu a telefonní kontakt na autorský tým nebo na jeho vedoucího

4. jména a příjmení členů autorského týmu
a. ……………………………………..
b. ……………………………………..
c. ……………………………………..
d. ……………………………………..
e. ……………………………………..
f. ……………………………………..


5. stručné shrnutí obsahu příspěvku

 


6. Souhlas
Podáním přihlášky uděluji souhlas Domu kultury Ostrov, Mírové nám. 733, 363 01 Ostrov, IČO: 00 520 136, zastoupený: Ing. Janem Filipem, MSc., MBA, ředitelem DK (dále jan jako „pořadatel soutěže“), s užitím autorského díla pro účely této soutěže za zveřejněných soutěžních podmínek. Beru na vědomí, že užití autorského díla pro jiné účely, než byly uvedeny v soutěžních podmínkách, zejména pro následné použití příspěvků, je vázáno na výslovné svolení autorů. Současně souhlasím s bezplatnou reprodukcí a s vystavením svých soutěžních příspěvků v rámci propagace soutěže (web festivalu, web ČT:D, Zprávičky ČT:D, kabelová TV, internet), jejích výsledků a v rámci filmového festivalu O. Hofmana. Dále uděluji pořadateli soutěže souhlas s pořízením, použitím a zpracováním a uchováním osobních a citlivých údajů (jméno a příjmení, telefonní kontakt, datum narození, adresa bydliště, zachycení podoby fotografií a video dokumentací) za účelem prezentace soutěžního příspěvku a to na dobu neurčitou. Současně uvádím, že jsem si vědom, že mám právo na přístup k těmto osobním údajům, jakož i další práva stanovená zákonem o ochraně osobních údajů. Současně prohlašuji, že jsem četl/a podmínky soutěže a sděluji, že těmto plně rozumím.

 

7. Prohlášení
Podáním přihlášky prohlašuji, že soutěžní příspěvek byl pořízený výhradně dětským štábem a že veškerá autorská práva jsou vypořádána.
8. K přihlášce jako povinné přílohy přikládám
Souhlas zákonných zástupců dětí zúčastněných v autorském týmu s účastí v této soutěži, souhlas rodičů s užitím autorského díla, na kterém se jejich dítě spolupodílelo, včetně souhlasu rodičů se zpracováním a uchováním osobních údajů dítěte zúčastněného v soutěži v počtu celkem: ……………………. ks
V ……………………. dne ……………. 2017


jméno a příjmení podpis: ………………………………………………….

 

 

3.

Souhlas rodičů s účastí dítěte v soutěži
CENA ZPRÁVIČEK ČT:D
49. Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana


Souhlasím, aby se můj syn/dcera ______________________________________________

narozen(a) __________________

Adresa bydliště_____________________________________________________________

účastnil(a) soutěže „CENA ZPRÁVIČEK ČT:D“
pořádaného Domem kultury Ostrov, Mírové nám. 733, 363 01 Ostrov, IČO: 00 520 136, zastoupený: Ing. Janem Filipem, MSc., MBA, ředitelem DK (dále jen jako „pořadatel soutěže“) za podmínek soutěže CENA ZPRÁVIČEK ČT:D.

Jako zákonný zástupce shora uvedeného dítěte prohlašuji, že beru na vědomí všechna rizika, která mohou být spojena s účastí mého dítěte v soutěži. Dále prohlašuji, že pořadateli soutěže uděluji souhlas s užitím autorského díla, na kterém se mé dítě podílelo pro účely této soutěže za zveřejněných soutěžních podmínek a s jeho neomezeným veřejným šířením na webu festivalu, webu ČT:D a ve Zprávičkách ČT:D (včetně kabelové televize, internetu) a prostřednictvím šíření hmotných rozmnoženin veškerých technických formátů včetně souhlasu s převodem práv k užití tohoto záznamu na třetí osoby v tuzemsku i v zahraničí. Beru na vědomí, že užití autorského díla pro jiné účely, než byly uvedeny v soutěžních podmínkách, zejména pro následné použití příspěvků, je vázáno na výslovné svolení autorů. Současně souhlasím s bezplatnou reprodukcí a s vystavením soutěžního příspěvku, kterého je mé dítě spoluautorem v rámci propagace soutěže, jejích výsledků a v rámci filmového festivalu O. Hofmana. Dále uděluji pořadateli soutěže souhlas s pořízením, použitím a zpracováním a uchováním osobních a citlivých údajů (jméno a příjmení, telefonní kontakt, datum narození, adresa bydliště, zachycení podoby fotografií a video dokumentací) mého dítěte za účelem prezentace soutěžního příspěvku a zveřejnění výsledků soutěže a to na dobu neurčitou. Současně prohlašuji, že jsem četl(a) podmínky soutěže a sděluji, že těmto plně rozumím. Dále souhlasím s použitím a zpracováním a uchováním osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl(a) v tomto souhlasu s účastí dítěte v soutěži za účelem evidence mého dítěte jako soutěžícího spoluautora soutěžního příspěvku. Současně uvádím, že jsem si vědom, že mám právo na přístup k těmto osobním údajům, prohlašuji, že vím, že mám právo tento souhlas odvolat a dále prohlašuji, že znám i další práva stanovená zákonem o ochraně osobních údajů.


Jméno a příjmení: _____________________________________________________________

Bydliště: : ____________________________ telefon na rodiče:_________________________


Dne: ____________________________ Podpis rodiče: ______________________

 

 

4.

Podmínky soutěže
CENA ZPRÁVIČEK ČT:D
49. Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana

 

Vyhlašovatel soutěže

Dům kultury Ostrov – 49. Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana
Dům kultury Ostrov, Mírové nám. 733, 363 01 Ostrov, IČO: 00 520 136
zastoupený: Ing. Janem Filipem, MSc., MBA, ředitelem DK
(dále jen jako „pořadatel soutěže“)

Kontaktní osoba

Ilona Hálová, programová ředitelka festivalu, 723 928 324, halova@dk-ostrov.cz

Partneři soutěže

 

Česká televize Praha – ČT:D
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

Den vyhlášení soutěže

 

9. ledna 2017

Způsob vyhlášení soutěže

 

www.festivalostrov.cz (sekce filmy – soutěžní dětské televizní reportáže) www.decko.ceskatelevize.cz, facebook ČT:D
rozesláním na emailové adresy dětských TV štábů
na portálu děti a média

Kdo se může zúčastnit

 

Soutěže se mohou účastnit zájmové televizní štáby při školách a volnočasových vzdělávacích organizacích. Soutěže se mohou účastnit děti do 15 let. Soutěžní akce není určena pro jednotlivce neorganizované ve volnočasových, kulturních či vzdělávacích sdruženích.

Způsob odevzdání přihlášky

 

Přihláška včetně všech příloh se odevzdává výhradně elektronicky prostřednictvím emailové adresy cenazpravicek@dk-ostrov.cz. Přihláška i přílohy budou naskenované. Originály budou předány organizátorům v případě postupu do finálové desítky. Příspěvek lze odevzdat odkazem na internetové uložiště: kanál YouTube. Profil Festival Ostrov. Přihlašovací údaje: cenazpravicek@dk-ostrov.cz, heslo: otahofman. Nahrajte video jako neveřejné.

Přihláška do soutěže

 

Přihlášku za autorský tým dětského štábu může podat jen plně zletilá a svéprávná osoba, která je vedoucím autorského týmu, či zástupcem nebo odpovědnou osobou školy, volnočasového či jiného zařízení, která dětský autorský tým zřídila nebo vede (dále jen „vedoucí autorského kolektivu“).


Přihláška musí obsahovat:
1. název autorského kolektivu
2. jméno a příjmení vedoucího autorského kolektivu (dětského štábu)
3. adresu a telefonní kontakt na autorský tým nebo na jeho vedoucího
4. jména a příjmení členů autorského týmu
5. přesný název reportáže, který bude uveden i na videu (název na přihlášce musí souhlasit s videem)
6. stručné shrnutí obsahu příspěvku
7. povinné přílohy (viz. níže)
Součástí přihlášky musí být prohlášení vedoucího autorského kolektivu, že se jedná o příspěvek pořízený výhradně dětským štábem.
Souhlas s užitím a zveřejněním přihlášeného díla.
Souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů

Povinné přílohy přihlášky

 

K přihlášce je nutné přiložit souhlas zákonných zástupců dětí zúčastněných v autorském týmu s účastí v této soutěži, souhlas rodičů se zpracováním a uchováním osobních údajů dítěte zúčastněného v soutěži a souhlas rodičů s užitím autorského díla, na kterém se jejich dítě spolupodílelo.

Požadavky na příspěvek

 

1. Do soutěže je možné přihlásit reportáž či zpravodajský příspěvek na libovolné téma, který byl vytvořen v roce 2016 a který byl vytvořen dětským štábem (vedení dospělého povoleno, příspěvek musí být ale především prací dětí – námět, scénář, kamera, komentář, střih, redakční práce…atd.)
2. Rozsah příspěvku nesmí překročit stopáž 2 min.
3. Příspěvek bude dodán v dobré technické kvalitě a ve formátu AVI, MP4 nebo MOV

Do kdy se mohu přihlásit

 

Soutěžní příspěvek a přihlášku je nutné doručit do 15. září 2017

Kdo bude hodnotit

 

Zaslané příspěvky bude hodnotit porota složená z tvůrců Zpráviček ČT:D, odborníků FSV UK, a organizačního štábu FOH

Popis soutěže

 

Porota shlédne všechny zaslané příspěvky. V prvním kole bude porota hodnotit obdržené příspěvky po stránce tematické (výběr tématu a jeho uchopení), řemeslné (práce s obrazem, vstupy redaktorů, jazyková přiměřenost, provázanost jednotlivých složek atd.), technické (technická kvalita) i výpovědní (hodnota obsahu). Porotci příspěvky shlédnou do konce září a bodově ohodnotí deset nejlepších soutěžních příspěvků, autoři budou pozvání k účasti v soutěži v rámci festivalu (druhé kolo). V případě, že se po prvním kole oslovený autorský štáb do pěti dnů nevyjádří, má pořadatel soutěže právo oslovit další autorské štáby, který se umístily na dalších místech.
Pozvaní autoři musí na pozvánku do druhého kola odpovědět do pěti dnů. Ve druhém kole bude vybraných deset příspěvků promítnuto v rámci speciální sekce festivalového programu (promítání, pozvání tvůrců, debata s diváky o kvalitě, beseda s porotci). Z těchto deseti vybraných příspěvků bude vybrán vítězný příspěvek.

Jak se bude hodnotit?

 

V prvním kole porota posoudí nejprve splnění podmínek zadání soutěže. Dále bude porota hodnotit příspěvky nejprve po stránce tematické (výběr tématu a jeho uchopení), řemeslné (práce s obrazem, vstupy redaktorů, jazyková přiměřenost, provázanost jednotlivých složek atd.), technické (technická kvalita) i výpovědní (hodnota obsahu).
V druhém kole bude porota hodnotit:
1. kvalitu zaslaného příspěvku
2. způsob a reportážní řešení příspěvku (hodnota obsahu)
3. originálnost řešení
4. vliv příspěvku na kulturní a sociální rozvoj dítěte
Z jednání poroty bude pořízen zápis, ve kterém bude uveden:
a) výsledek hlasování
b) rozhodnutí o vyloučení návrhu ze soutěže
c) seznam všech soutěžních příspěvků přijatých do soutěže
d) hodnocení všech soutěžních příspěvků
e) rozhodnutí o udělení ceny včetně zdůvodnění

Cena

 

Vybraný nejkvalitnější příspěvek získá Cenu Zpráviček ČT:D. Vítězný štáb se bude moci stát festivalovým zpravodajským štábem dalšího ročníku FOH.

Souhlas s podmínkami

 

Podáním přihlášky do soutěže je vysloven souhlas s podmínkami soutěže

Důvody pro vyloučení

 

1. nesplnění povinných náležitostí přihlášky
2. nedodržení předepsaného formátu příspěvku
3. nesplnění zadaných požadavků na příspěvek
4. ve výjimečných případech má porota právo vyřadit příspěvek ze soutěže
5. opožděně doručené přihlášení
6. absence souhlasu pro postup do druhého kola

Pokud mám další dotazy

 

V případě jakýchkoli dotazů můžete kontaktovat Radima Woláka, telefon: 737 132 180, email: radim.wolak@fsv.cuni.cz (dotazy týkající se příspěvků) nebo Ilonu Hálovou, telefon 723 928 324, email: halova@dk-ostrov.cz (dotazy týkající se organizace)

Souhlas soutěžitelů

 

Autoři zaslaných návrhů udělují podáním přihlášky souhlas Domu kultury Ostrov, Mírové nám. 733, 363 01 Ostrov, IČO: 00 520 136, zastoupený: Ing. Janem Filipem, MSc., MBA, ředitelem DK (dále jan jako „pořadatel soutěže“), s užitím autorského díla pro účely této soutěže za zveřejněných soutěžních podmínek. Podáním přihlášky autoři berou na vědomí, že užití autorského díla pro jiné účely, než byly uvedeny v soutěžních podmínkách, zejména pro následné použití příspěvků, je vázáno na výslovné svolení autorů. Podáním přihlášky současně autoři souhlasí s bezplatnou reprodukcí a s vystavením svých soutěžních příspěvků v rámci propagace soutěže, jejích výsledků a v rámci filmového festivalu O. Hofmana. Podáním přihlášky současně autoři uděluji pořadateli soutěže souhlas s pořízením, použitím a zpracováním a uchováním osobních a citlivých údajů (jméno a příjmení, telefonní kontakt, datum narození, adresa bydliště, zachycení podoby fotografií a video dokumentací) za účelem prezentace soutěžního příspěvku a to na dobu neurčitou. Podáním přihlášky současně autoři berou na vědomí, že mají práva na přístup k poskytnutým osobním údajům, jakož i další práva stanovená zákonem o ochraně osobních údajů. Podáním přihlášky současně autoři prohlašují, že znají podmínky soutěže a těmto plně rozumí.